Kultura KAIZEN – jak ją zbudować w organizacji?

Filozofia KAIZEN w przedsiębiorstwach
Żeby pracownikom w firmie „chciało się chcieć” usprawniać organizację w sposób ciągły, należy wprowadzić pewną kulturę uczenia się | fot.: Fotolia

Nieustanne udoskonalanie i usprawnianie – właśnie na tym polega filozofia KAIZEN. Wprowadzanie zmian w firmie jest potrzebne do tego, by mogła rozwijać się i wyprzedzać konkurencję. I choć ich wdrażanie zwykle kojarzy się z niepewnością oraz koniecznością wyjścia ze strefy komfortu, jest to niezbędne do tego, by organizacja mogła odnieść sukces na rynku. Jak więc zbudować w ludziach chęć uczenia się i gotowość do wdrażania innowacji? Odpowiedzią na to pytanie jest kultura KAIZEN.

Filozofia KAIZEN – na czym polega?

KAIZEN (z jap. Kaizmiana, Zendobrze) to nie tylko skuteczna koncepcja nieprzerwanego udoskonalania siebie i procesów w organizacji, ale też styl myślenia. To chęć i gotowość do usprawniania wszystkiego wokół siebie. Ta kultura organizacyjna odnosi się nie tylko do życia zawodowego, ale również osobistego czy rodzinnego. Będąc kreatywnym i otwartym na zmiany w życiu prywatnym, warto wykorzystywać to także po przyjściu do pracy.

Żeby pracownikom w firmie „chciało się chcieć” usprawniać organizację w sposób ciągły, należy wprowadzić pewną kulturę uczenia się.

Co istotne, to właśnie „organizacje uczące się” są aktualnie jednym z wiodących trendów w zarządzaniu. Jeśli firma nie uczy się, nie dostosowuje się do aktualnych standardów  na rynku lub ich nie wyprzedza – zostaje w tyle.

Kultura organizacyjna – co może uśpić chęć do uczenia się?

Zamknięcie się na innowacje w firmie może wynikać z takich czynników jak:

 1. skupienie się na tym co „tu i teraz”  – na sukcesie, który firma ma wypracowany na dany moment, na rozwiązaniach, które przyniosły korzyści i sprawiły, że dziś organizacja jest na szczycie. Samouwielbienie i pewność, że inne firmy nie stanowią zagrożenia to prosta droga do porażki biznesowej;
 2. niechęć do innowacji – wprowadzanie udoskonaleń, nowych technologii i jeszcze lepszych rozwiązań wiąże się z wydatkami finansowymi, czasem i wysiłkiem pracowników oraz koniecznością ich wyjścia ze strefy komfortu;
 3. brak zmian w procesach i strukturze – ludzie naturalnie boją się zmieniać to, co działa (niekiedy niezbyt dobrze) w obawie przed zepsuciem tego. Tymczasem zmiany nawet tego, co działa doskonale są niezbędne w kulturze KAIZEN. Należy mieć odwagę, by się przyjrzeć i przeanalizować to, co dotychczas było wykorzystywane w firmie i przemyśleć co warto zmienić, aby było jeszcze lepiej;
 4. koncentracja jedynie na aktualnych potrzebach klienta – zamiast tego, należy wyprzedzać potrzeby i oczekiwania klientów, by być przygotowanym na to, czego może chcieć w przyszłości. Życie w burzliwym i bardzo zmiennym otoczeniu, nie powinno zwalniać organizacji z tego, by myśleć przyszłościowo. Wprowadzanie zmian w kulturze organizacyjnej należy więc zacząć już dziś;
 5. brak procedur, które wyzwalają i pobudzają kreatywność – dobrą praktyką jest np. wprowadzenie zasady, by po każdym szkoleniu, pracownik (bez względu na pozycję, którą zajmuje) opowiedział o tym, do czego go zainspirowało i jak chciałby zdobytą wiedzę wdrożyć w swojej codziennej pracy;
 6. presja i skupienie się na realizacji głównie celów krótkofalowych – presja na szybki wynik. Takie działanie nie pozwala zbudować atmosfery sprzyjającej długofalowemu myśleniu i proponowaniu usprawnień w dłuższej perspektywie czasu;
 7. niechęć do wysłuchania pomysłów ze strony pracowników – przyznanie prawa do innowacji jedynie właścicielowi firmy oraz menedżerom, przy jednoczesnym nie dopuszczaniu do głosu pracowników niższego szczebla.

Kultura organizacyjna KAIZEN – jak budować ją w firmie?

Aby sukcesywnie i skutecznie budować w firmie kulturę KAIZEN, warto przestrzegać następujących zasad:

 • znajomość standardów zachowań, zgodnie z którymi działają wszyscy pracownicy w firmie. Każdy musi doskonale wiedzieć, czego dokładnie się od niego oczekuje i przestrzegać standardów – przejmować je z chwilą dołączenia do organizacji;
 • dzielenie się informacją zwrotną – bez względu na hierarchię ustaloną w firmie. Filozofia KAIZEN nie istnieje więc bez tzw. feedbacku – każdy musi wiedzieć, co robi dobrze, a co należy poprawić, po to, by usprawniać swoją codzienną pracę i być jeszcze lepszym pracownikiem;
 • celebrowanie sukcesów i analizowanie ewentualnych niepowodzeń – nie należy szukać winnego, ale uczyć się na przyszłość wychodzić z trudnych problemów;
 • nie ukrywanie błędów i gotowość do poznania ich przyczyny – jedynie dzięki temu, można w przyszłości zaradzić ich powtarzaniu się;
 • wzajemne wspieranie się – nie należy oceniać siebie nawzajem, ale wspierać, by kreatywność i motywacja do zmian nie spadły;
 • eliminowanie negatywnego myślenia – myślenie w kategoriach „to się nie uda” może prowadzić do porażki, impasu i bierności wśród pracowników;
 • podtrzymywanie motywacji, mobilizacji, dobrej energii i chęci do działania.

Szkolenie z budowania kultury KAIZEN

Profesjonalne szkolenia z budowania w firmie kultury KAIZEN to świetna okazja do tego, by dowiedzieć się m.in. jak:

– skutecznie walczyć z rutyną i schematycznym działaniem w codziennej pracy,

– w sposób twórczy poszukiwać usprawnień oraz nowych rozwiązań,

motywować siebie i pracowników do ciągłego doskonalenia i twórczego myślenia;

propagować postawy innowacyjne, które sprzyjają osiągnięciu sukcesu.

Więcej szczegółowych informacji na temat szkoleń z wdrażania zasad filozofii KAIZEN, można znaleźć na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/budowanie-kultury-kaizen,255/.


Artykuł sponsorowany

Tags from the story
, , , ,