Zezwolenie na pobyt czasowy – jak uzyskać?

zezwolenie na pobyt czasowy
Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca w Polsce, jednak nie dłuższy niż 3 lata | fot.: materiał partnera

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument, który pozwala obcokrajowcom legalnie przebywać na terytorium Polski przez określony czas. Jest to istotne zezwolenie dla osób, które planują dłuższy pobyt w Polsce, np. w celach edukacyjnych, zawodowych lub rodzinnych. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 1. Rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy
 2. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – warunki
 3. Procedura składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy
 4. Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy
 5. Obowiązki posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy
 6. Co w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia?
 7. Odmowa udzielenia i cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy


Rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy, w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dla osób, które zamierzają podjąć pracę w Polsce.
 2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE).
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu studiów – dla studentów uczelni wyższych.
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.
 5. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli UE, EOG i Szwajcarii.
 6. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych.
 7. Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – warunki

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi spełnić określone warunki, które różnią się w zależności od celu pobytu. Ogólne wymagania obejmują:

 1. Posiadanie ważnego dokumentu podróży (paszportu).
 2. Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia kosztów leczenia na terytorium Polski.
 3. Posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia.
 4. Udokumentowanie celu pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia).
 5. Brak zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Procedura składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wymagane dokumenty obejmują:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zdjęcia.
 3. Ważny dokument podróży (paszport).
 4. Dokumenty potwierdzające cel pobytu.
 5. Dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia kosztów leczenia.
 6. Dowód posiadania wystarczających środków finansowych.
 7. Inne wymagane dokumenty – w zależności od celu pobytu.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy powinno zakończyć się w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca w Polsce, jednak nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów jednolitych magisterskich lub studiów doktoranckich zezwolenie może być udzielone na okres do 15 miesięcy.

Obowiązki posiadacza zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest zobowiązany:

 1. Zgłosić zmianę miejsca pobytu w terminie 15 dni roboczych.
 2. Opuścić terytorium Polski najpóźniej w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia, chyba że uzyskał kolejne zezwolenie lub zezwolenie na pobyt stały.
 3. Przestrzegać przepisów prawa polskiego.

W niektórych przypadkach cudzoziemiec może zostać zobowiązany do składania zeznań potwierdzających okoliczności swojej sytuacji.

Co w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia?

W niektórych przypadkach cudzoziemiec może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy. Dotyczy to m.in.:

 1. Obywateli UE, EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin.
 2. Posiadaczy ważnej wizy Schengen lub wizy krajowej.
 3. Posiadaczy ważnego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.
 4. Uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą.

Odmowa udzielenia i cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Czasem urząd może odmówić cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub już udzielone zezwolenie może zostać cofnięte.
Decyzję w tym przypadku wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Od decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku cofnięcia zezwolenia cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest kluczowym dokumentem dla cudzoziemców planujących dłuższy pobyt w Polsce. Procedura uzyskania zezwolenia wymaga spełnienia określonych warunków i złożenia odpowiednich dokumentów. Warto pamiętać o obowiązkach związanych z posiadaniem zezwolenia oraz przypadkach zwolnienia z obowiązku jego posiadania. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy pozwala cudzoziemcom legalnie przebywać i realizować swoje cele na terytorium Polski.

Artykuł sponsorowany

Tags from the story