Ile kosztuje pożyczanie?

Zbliżenie na oko postaci na banknocie
Pożyczkodawcy w Polsce, czyli właściwie firmy pozabankowe i banki, które udzielają pożyczek gotówkowych mieszczących się w pojęciu kredytu konsumenckiego, nie mogą dowolnie kształtować polityki cenowej. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pożyczanie jest czynnością, którą reguluje pod względem prawnym Kodeks cywilny. W przepisach kodeksowych znajdziemy pojęcie umowy pożyczki, która pokazuje, co i jak można pożyczać i jakie prawa przysługują pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Inne przepisy regulują jednak to, ile kosztuje pożyczanie.

Czym jest pożyczka?

W art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego ustawodawstwa definiuje umowę pożyczki, wskazując, że jest to dwustronna umowa, w ramach której dający pożyczkę zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy albo rzeczy, oznaczonych tylko co do gatunku. Z kolei biorący, nazywany również pożyczkobiorcą, zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Dodano również, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, dlatego w takiej sytuacji najlepiej, aby miała po prostu formę pisemną.

W kolejnym artykule Kodeksu cywilnego zaznaczono, że dający pożyczkę, czyli pożyczkodawca może odstąpić od zawartej umowy pożyczkowej i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeśli jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej osoby. Jednocześnie takie samo uprawnienie nie przysługuje na gruncie prawa cywilnego dającemu pożyczkę, jeśli w chwili zawarcia umowy wiedział o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć.

Maksymalne opłaty odsetkowe i pozaodsetkowe

Pożyczkodawcy w Polsce, czyli właściwie firmy pozabankowe i banki, które udzielają pożyczek gotówkowych mieszczących się w pojęciu kredytu konsumenckiego, nie mogą dowolnie kształtować polityki cenowej. Przypomnijmy, że każde odpłatne zobowiązanie, w tym także pożyczka chwilówka, do kwoty 255 550 zł będzie kredytem konsumenckim. Taki kredyt nie może być oprocentowany ponad granicę określoną w Kodeksie cywilnym. Maksymalne odsetki zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego nie mogą przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna NBP aktualnie wynosi 1,5 proc., dlatego odsetki maksymalne od pożyczek i kredytów będą wynosił nie więcej niż 10 proc. w skali roku.

W ustawie o kredycie konsumenckim ustawodawca określił górną granicę pozaodsetkowych kosztów zobowiązań finansowych. Koszty te mogą wynosić maksymalnie tyle, co suma:

  • 25 proc. całkowitej kwoty kredytu,
  • 30 proc. kwoty kredytu zależnej od długości okresu kredytowania – tj.30 proc. iloczynu całkowitej kwoty kredytu oraz okresu spłaty wyrażonego w dniach do 365 dni.

Całkowity pozaodsetkowy koszt kredytu konsumenckiego w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć kwoty udzielonego zobowiązania.

Wszystkie legalnie działające firmy pożyczkowe w Polsce przestrzegają takich wytycznych ustawowych, czego przykładem jest oferta SuperGrosz – https://pozyczkolog.pl/pl/supergrosz. Z reprezentatywnego przykładu pożyczki na raty udzielonej przez tego pożyczkodawcę dowiadujemy się, że przy pożyczce na kwotę 5000 zł, z okresem obowiązywania umowy na 48 miesięcy, przy spłacie pożyczki w ratach po 230,99 zł każda, oprocentowanie zmienne zobowiązania wyniesie dokładnie 10 proc. w skali roku. Dodatkowo zostanie pobrana prowizja, która również obciąży budżet pożyczkobiorcy. Wszystkie koszty związane z pożyczką nie przekroczą jednak granic ustanowionych przez ustawodawcę.


Materiał partnera zewnętrznego

Tags from the story
, , ,