Poziom znajomości języka w CV. Jak je właściwie prezentować?

nauka angielskiego online
Jeśli znamy swój poziom językowy w skali CEFR, warto go użyć w CV, ponieważ jest to dokładna i precyzyjna miara naszych umiejętności. Warto jednak pamiętać, że nie każdy rekruter może być zaznajomiony z tą skalą | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Poszukując pracy, często napotykamy na wymaganie znajomości języków obcych, a przede wszystkim angielskiego, który jest uważany za język uniwersalny. Wiele osób inwestuje w kurs angielskiego, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej kariery zawodowej. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, w jaki sposób później odpowiednio zaprezentować ten aspekt naszego doświadczenia. W niniejszym artykule omówimy, jak precyzyjnie opisać poziom znajomości języka w CV, korzystając z różnych sposobów.

Skala CEFR jako miara poziomu języka

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zachowanie szczerości i uczciwości w informacjach zawartych w CV. Umiejętności językowe można stosunkowo łatwo sprawdzić, dlatego warto, aby poziom językowy, który zamieścimy w dokumencie, był zgodny z rzeczywistością. Warto także zadbać o dokładność tych informacji.

W Europie stosowana jest ogólna skala CEFR, która precyzyjnie określa poziomy językowe od A1 do C2. Korzystanie z tej skali jest dobrym pomysłem, ponieważ każdy poziom ma przypisane konkretne umiejętności. Na przykład, poziom B2 świadczy o zdolności porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, posiadaniu bogatego słownictwa oraz umiejętności formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi.

Jeśli znamy swój poziom językowy w skali CEFR, warto go użyć w CV, ponieważ jest to dokładna i precyzyjna miara naszych umiejętności. Warto jednak pamiętać, że nie każdy rekruter może być zaznajomiony z tą skalą.

Metoda opisowa jako alternatywa

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy rekruter zrozumie skalę CEFR, możemy sięgnąć po metodę opisową. Możemy po prostu napisać, że nasza znajomość języka jest na poziomie początkującym, średniozaawansowanym itp. Ta metoda jest bardziej ogólna, ale jednocześnie zrozumiała dla każdego. Opisy poziomów językowych są powszechnie stosowane i niezależnie od poziomu znajomości języka, każdy będzie wiedział, czego się spodziewać.

Jeśli chcemy być jeszcze bardziej precyzyjni, możemy połączyć obie metody, czyli użyć skali CEFR i dodatkowo podać opisowy poziom. W ten sposób unikniemy ewentualnych nieporozumień i zapewnimy rekruterowi pełen obraz naszych umiejętności.

Dodatkowe informacje o poziomach języka

A1 / początkujący / beginner

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 / podstawowy / elementary

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 / niższy średniozaawansowany / intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Umie tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 / wyższy średniozaawansowany / upper intermediate

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1 / zaawansowany / advanced

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 / biegły / proficient

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Jak sprawdzić swój poziom języka?

Aby w ogóle umieścić informację o poziomie języka w CV, musimy dokładnie ocenić, na jakim poziomie się znajdujemy. Istnieją różne testy poziomujące językowe, które pomogą nam ocenić nasze umiejętności. Możemy samodzielnie określić swój poziom na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia językowego.

Zapisanie poziomu znajomości języka w CV może być kluczowe dla naszej kariery zawodowej. Najważniejsze jest zachowanie uczciwości i dokładności w tych informacjach. Skala CEFR jest precyzyjnym narzędziem do opisu poziomu językowego, ale można również korzystać z opisowych nazw poziomów. Połączenie obu metod może okazać się najlepszym rozwiązaniem, zapewniając klarowność i zrozumienie dla rekrutera. Ostatecznie, aby umieścić informacje o poziomie języka w CV, musimy dokładnie ocenić nasze umiejętności i być pewni, że odzwierciedlają one naszą rzeczywistą znajomość języka.

Materiał partnera zewnętrznego