PIT – 37 rozliczenie wspólnie z małżonkiem

e-pity
Pit-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pit-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Ze względów finansowych, rozumianych jako możliwość zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego, a także z powodu ułatwienia w postaci wypełniania jednego druku księgowego, coraz więcej osób decyduje się na rozliczenie deklaracji wspólnie ze swoim małżonkiem. Aby to zrobić należy jednak spełnić kilka ustawowych warunków i przesłanek – przed przystąpieniem do łącznego rozliczenia należy się z nimi zapoznać.

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Aby móc skorzystać z udogodnienia jakim jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem, powinni oni oboje podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, kryterium determinującym i warunkiem do wypełnienia wspólnego PIT-37 jest pozostawanie w formalnym związku małżeńskim przez cały rok, którego dotyczy zeznanie. Tutaj zostały jednak przewidziane pewne wyjątki- dotyczącą one przede wszystkim osób, które w ostatnim czasie straciły swoich bliskich (wdowy i wdowcy). Będą mogli oni skorzystać z wspólnego rozliczenia z małżonkiem pomimo tego, że związek zakończył się poprzez śmierć jednego z podatników. Kryterium dodatkowym należy określić konieczność pozostawania w ustroju ustawowej wspólności majątkowej, również przez cały okres deklaracyjny. W tym miejscu analizę przepisów powinni przeprowadzić przede wszystkim Ci, którzy skorzystali z możliwości rozdzielności majątkowych, czy podpisania tak zwanej intercyzy.

Warunki formalne wspólnej deklaracji

Do kolejnych, aczkolwiek nie mniej ważnych warunków możliwości skorzystania ze wspólnego PIT-37 należy wymienić między innymi, że ze wspólnego rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy małżonkowie jeżeli do któregokolwiek z nich, w danym roku podatkowym zastosowanie miały:

  • art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także działów specjalnych produkcji rolnej (19% stawka podatku);
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów os. Fizycznych w formie karty podatkowej, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Zastrzeżenie z założenia nie dotyczy jednak podatników którzy osiągali dochody ustalone w art. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – czyli np. z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i o podobnym charakterze;
  • przepisy ustawy o podatku tonażowym;
  • przepisy ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Postanowienia końcowe

Na końcu warto zauważyć, że aby skorzystać z rodzaju preferencyjnego rozliczenia, jakim jest wspólne rozliczenie z małżonkiem należy bezwzględnie stosować się do przepisów prawa. W tym miejscu podkreślić należy między innymi przesłankę negatywną przyjęcia prawidłowości takiego PIT, w przypadku złożenia wniosku po terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Oznacza to, że jeżeli podatnicy nie złożyli deklaracji w terminie, to nie mogą już rozliczyć się wspólnie. W celu złożenia deklaracji mogą na wspólny wniosek być opodatkowani łącznie od sumy swoich przychodów. Wniosek ten może być jednak wyrażony przez jednego z małżonków.


Materiał partnera zewnętrznego