Dzisiejsze trendy w aranżacjach kuchni – zainspiruj się!

trendy w wystroju kuchni
Rezy­gnu­jemy z gór­nych sza­fek. Drob­nym odstęp­stwem mogą być jedy­nie otwarte, ażu­rowe półki naj­le­piej wyko­nane z połą­cze­nia metalu ze szkłem | fot.: StockAdobe.com

Kuch­nia – serce każ­dego domu. Miraż este­tyki z funk­cjo­nal­no­ścią, nowi­nek tech­no­lo­gicz­nych z ponad­cza­so­wymi roz­wią­za­niami. Miej­sce pracy, ale też miej­sce codzien­nych naszych spo­tkań przy stole. Według sta­ty­styk to pomiesz­cze­nie, w któ­rego pro­jekt wkła­damy naj­wię­cej naszej uwagi i naj­wię­cej naszych środ­ków, urzą­dza­jąc ją z myślą, że ma być na kolo­kwialne „lata”. Jeżeli lubisz być w tren­dach i wła­śnie jesteś na eta­pie pro­jektu koniecz­nie zostań z nami. Posta­ramy się odpo­wie­dzieć na pyta­nia, co odcho­dzi do lamusa, a co zdo­mi­nuje kuchenne aran­ża­cje, o czym zapo­mi­namy, a co wraca do łask.

Żegnamy biel sza­fek!

I zde­cy­do­wane „tak” mówimy moc­nym kolo­rom zaczerp­nię­tym wprost z natury. Kata­logi pro­du­cen­tów mebli obfi­tują w szla­chetne barwy, budu­jące ele­gan­cję i przy­tul­ność naszej kuchni. Jakie kolory zatem zapra­szamy? Kla­syczną ciemną zie­leń, gra­nat, bordo, głę­boką czerń i te odważ­niej­sze jak tera­ko­towy poma­rańcz czy kasz­ta­nowy brąz. Jeżeli jed­nak mimo wszystko naszej sty­li­styce bli­żej do jasnych odcieni to możemy wybrać beż, kar­mel, kawę z mle­kiem lub mniej zacho­waw­czy more­lowy, błę­kitny, czy różowy w ich paste­lo­wych odsło­nach.

Kuch­nia bez poły­sku?

Fronty tracą blask. Koń­czy się era mebli na wysoki połysk. Kuch­nia prze­staje błysz­czeć. Mato­wimy fronty kuchenne, zewnętrzne ele­menty sprzę­tów robo­czych, pie­kar­ni­ków, lodó­wek. Matem pokry­wają się uchwyty i krany kuchenne. Nie ozna­cza to cał­ko­wi­tego exo­dusu błysz­czą­cych dodat­ków. Będzie ich jed­nak zde­cy­do­wa­nie mniej i jeżeli się poja­wią to w for­mie prze­ma­lo­wa­nej na złoto stali. Rose gold – cie­płe różowe złoto. W jego barwę ubiorą się nasze kuchenne deko­ra­cje, uchwyty, lampy, arma­tura, a nawet gniazdka elek­tryczne i włącz­niki świa­tła. Do łask wróci też miedź. Jeżeli Twój zlew ma być w tren­dach to musi być mie­dziany. Rów­nież pro­du­cenci sprzętu AGD, zain­spi­ro­wani tym wiel­kim powro­tem, w swoje oferty wrzu­cili pro­po­zy­cje mie­dzianych paneli zewnętrz­nych.

Lekka góra, szla­chetny dół

Rezy­gnu­jemy z gór­nych sza­fek. Drob­nym odstęp­stwem mogą być jedy­nie otwarte, ażu­rowe półki naj­le­piej wyko­nane z połą­cze­nia metalu ze szkłem. Zni­kają typowe nad­bla­towe sze­regi zabu­do­wa­nych sza­fek. Kuchenne wnę­trze staje się lek­kie i prze­stronne. Na tle otwar­tej gór­nej prze­strzeni pięk­nie pre­zen­to­wać mają się kwar­cowe blaty. Wyparły one kró­lu­jące od kilku sezo­nów drewno. Zawi­snąć nad nimi powinny lamy. Obo­wiąz­kowo przy­ku­wa­jące uwagę swoim nie­tu­zin­ko­wym desin­gnem.

Co na ścia­nach bez sza­fek?

Płytki o zaska­ku­ją­cych i nie­ty­po­wych kształ­tach. Naj­mod­niej­sze będą te trój­kątne. Zesta­wione w kom­po­zy­cje zbu­do­wane z dwóch lub wię­cej kolo­rów albo two­rzące ele­gancką, mono­ch­ro­ma­tyczną całość. Jeżeli nie trój­kąty i inne geo­me­tryczne płytki to w grę wcho­dzi tylko lastryko. Ten relikt lat 80. wraca w kuchen­nych aran­ża­cjach jako abso­lutny hit wraz z bogac­twem roz­wią­zań kolo­ry­stycz­nych i wiel­ko­ści gra­nu­la­tów. Na kolejny sezon zostają w naszych kuch­niach rusty­kalne płytki oraz kafle w stylu por­tu­gal­skim lub maro­kań­skim. Jeśli jesteś więc ich szczę­śli­wym posia­da­czem to na­dal jesteś w tren­dach.

Tak oto zbu­do­wa­li­śmy obraz naszej trendy kuchni. Ele­ganc­kiej i wyra­fi­no­wa­nej. Lek­kiej i prze­stronnej. Z odro­biną złota i kil­koma nie­ty­po­wymi ele­men­tami. Podoba się? Nam bar­dzo.

ACZ

Tags from the story
, ,