Prawa i obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy w świetle CMR?

autostrada przewoźnik
Zgodnie z konwencją przewoźnik jest odpowiedzialny za zaginięcie przewożonego towaru bądź jego uszkodzenie | fot.: materiał partnera

CMR (Międzynarodowy List Przewozowy) jest podstawowym dokumentem stosowanym w transporcie ładunków. To właśnie na jego podstawie możliwy jest przewóz różnego rodzaju towarów. Dokument stanowi potwierdzenie zawarcia umowy transportu. CMR w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza przewóz ładunków. Co jednak ważne, z Międzynarodowym Listem Przewozowym wiążą się określone prawa i obowiązki dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy. Wszystko po to, aby transport zrealizowany został w sposób właściwy.

Konwencja CMR

Transport ładunków z wykorzystaniem Międzynarodowych Listów Przewozowych realizowany jest na podstawie konwencji CMR z 1956 roku. Jest to dokument regulujący prawnie wszelkie kwestie dotyczące transportu ładunków. Z konwencji CMR wynikają określone prawa i obowiązki nadawców, odbiorców i przewoźników. Pozwala to na sprawną realizację transportu międzynarodowego.

Prawa i obowiązki nadawcy

Międzynarodowe Listy Przewozowe wystawiane są na podstawie konwencji CMR. Tak z kolei nakłada określone prawa i obowiązki na każdą ze stroną uczestniczącą w transporcie. Jeśli chodzi o nadawcę, to ten ma przede wszystkim prawo wymagać wystawiania tylu listów przewozowych, ile pojazdów użytych zostanie do transportu ładunku. Dotyczy to również ilości partii ładunku oraz rodzajów przewożonego towaru. Poza tym na podstawie CMR nadawca ma prawo do rozporządzania ładunkiem w czasie transportu. Oznacza to, że może on żądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca rozładunku, także wydania ładunku innemu odbiorcy niż ten wskazany w CMR. Jak jednak wspomniano, konwencja CMR nakłada na nadawcę także pewne obowiązki. Po pierwsze, nadawca odpowiedzialny jest na wszelkie koszty i szkody, które wynikły z nieścisłości w Międzynarodowym Liście Przewozowym. Po drugie, nadawca odpowiedzialny jest wobec przewoźnika za szkody oraz ma obowiązek poniesienia kosztów w przypadku np. wadliwego zabezpieczenia ładunku.

Prawa i obowiązki odbiorcy

Konwencja CMR nakłada również określone prawa i obowiązki na odbiorcę ładunku. Wśród praw odbiorcy wymienić można prawo do żądania od przewoźnika drugiego listu CMR, jeśli doszło do zaginięcia ładunku. Stanowi to dla odbiorcy pewnego rodzaju formę zabezpieczenia. Dodatkowo odbiorca ma prawo domagać się od przewoźnika odszkodowania, jeśli doszło do uszkodzenia ładunku w trakcie transportu z winy przewoźnika. Jeśli zaś o obowiązki chodzi, to wskazać trzeba tu na to, że odbiorca ma zawsze obowiązek uiścić opłatę wynikającą z Międzynarodowego Listu Przewozowego. Oczywiście pod warunkiem, że ładunek dotrze nieuszkodzony i zgodnie z zamówieniem.

Prawa i obowiązki przewoźnika

Swoje prawa i obowiązki wynikające z konwencji CMR ma również przewoźnik realizujący transport ładunku. Zgodnie z konwencją przewoźnik jest odpowiedzialny za zaginięcie przewożonego towaru bądź jego uszkodzenie. Odpowiedzialność ponosi również w przypadku dostarczenia ładunku po upływie ustalonego terminu. Z drugiej strony jest on zwolniony z tej odpowiedzialności, jeśli do zaginięcia lub uszkodzenia towaru nie doszło z jego winy. To samo dotyczy sytuacji dostarczenia towaru po terminie.

Czytaj Więcej

Materiał partnera

Tags from the story
,